Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2022.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022  

Förtroendevalda 2022

Styrelsens sammansättning 

Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år.

Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år.

Stina Larsson, ledamot, vald 2022-04-26 för två år.

Simon Forsmark, vice ordförande, vald 2022-04-26 för två år.

Urban Ripfjäll ledamot, vald 2021-04-22 för två år.

Styrelsen konstituerade sig 2022-04-22 då vice ordförande och sekreterare utsågs.

Styrelsen utsåg 2014-05-24 Anneli Alenius till kassör, för att på uppdrag från styrelsen sköta föreningens ekonomiska förvaltning tills vidare.

Revisorer år 2022

Ordinarie: Vanja Ingvarsson för ett år. Ersättare: Harriet Österlund för ett år.

Valberedning år 2022

Per Wollberg, sammankallande och Lotta Eriksson , båda för ett år.

Information

Informationen inom föreningen har huvudsakligen spridits via hemsidan (www.umesamiska.nu), Facebook och Instagram. En del information och inbjudningar till arrangemang har också gått i ut till dem som lämnat föreningen sin e-postadress. 

Medlemsantal

Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 78 betalande medlemmar. 

Möten och arrangemang

Årsmötet hölls den 26 april 2022.. Mötet genomfördes digitalt på grund av coronapandemin.

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under 2022

Styrelsen konstituerade sig den 11 maj 2022.

Under tiden 1 januari – 31 mars 2023 har styrelsen haft 4 protokollförda möten.

Verksamhet under år 2022

Álgguogåhties styrelse har under året på olika sätt verkat för att revitalisera det umesamiska språket och främja den umesamiska kulturen. Vi har sökt medel och vi har använt medel som vi tidigare blivit beviljade. 2022 präglades till en början av coronapandemin.  Vi har anpassat vår verksamhet efter rådande rekommendationer men också kunnat genomföra verksamhet vi skjutit fram. Vi har tack vare engagerade ledare och  intresserade medlemmar kunnat erbjuda verksamhet på olika platser inom umesamiskt område

Vägledande för styrelsens arbete har varit den verksamhetsplan som årsmötet 2022 fastställde.

Språkarbete

Giällabiessie

Corona-pandemin började släppa taget och restriktionerna började lättas upp. I mars hölls ett fysiskt giällabiessie i Likssjuo, Lycksele. Under detta giällabiessie fanns unga Iedare med som hade uppdrag. I september hölls också ett fysiskt giällabiessie. Denna gång i Lusspie, Storuman. Dessa språkbad har finansierats genom ISOF och AIF.

Digitala  språkträffar

Álgguogåhtie har anordnat digitala språkträffar främst för medlemmar som gått utbildning i umesamiska genom Samernas utbildningscentrum. Även andra medlemmar har kunnat ansluta.
Årsmötet hölls digitalt och det var välbesökt. 

Lokala språkträffar
I maj gick frågan ut via sociala medier till medlemmar om intresse fanns att anordna lokala språkträffar. Fyra anmälde sig inom utsatt tid och dessa har genomfört lokala språkträffar. Finansieringen av språkträffarna kom från Arctic Indiginous Fund (AIF). Efter att tiden gått ut har ytterligare en medlem anmält intresse av att anordna språkträff lokalt. 

Verbbok

Álgguogåhtie har under året arbetat för att få till en verbbok. Föreningen har anlitat Henrik Barruk som arbetat fram innehållet och Olavi Korhonen har korrekturläst.  Medel beviljades i slutet av 2020 från Samiskt språkcentrum. Föreningen skickade in fler ansökningar om medel under 2021 och blev i december beviljade mer medel från Sametingets kulturnämnd. Lycksele kommun har bidragit med medel till korrekturläsningen. Kontakt med tryckeri har tagits och verbboken kommer att ges ut under 2023. 

App för yngre barn

Álgguogåhtie har under året sett till att appen Lávlouh! finns tillgänglig på appstore. Den finns också att komma åt kostnadsfritt via ISOFs hemsida. (https://www.isof.se/lar-dig-mer/skolwebben/ubmejesamien-mananappa)

Álgguogådien nuarah

Álgguogåhtie har slutfört projektet Álgguogådien nuarah. Aktivitet hölls i Syöldate sista helgen i augusti för barn och ungdomar efter deras uttryckta önskemål. Vi hade inte nått barn och ungdomar i området runt Árviesjavrrie. Tre av styrelsemedlemmarna åkte därför dit under storstämningshelgen och anordnade en pop-up aktivitet där. Finansieringen kommer från Arctic Indiginous Fund (AIF). 

Läromedel för yngre barn 

Álgguogåhtie har under 2022 påbörjat översätta ett läromedel för yngre barn till umesamiska. Läromedlet har skolverket tagit fram.  Medel har beviljats från ISOF. 

Medborgarskolan Nord

Álgguogåhtie har under året fortsatt  samarbetet med studieförbundet Medborgarskolan Nord. Det är ett givande samarbete som underlättar för föreningen och också synliggör vårt arbete ytterligare. Många av genomförda aktiviteter har skett i samarbete med dem. 

Kommunikation

Hemsida

Styrelsen har arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. Kallelse och handlingar till årsmötet 2023 ligger ute där. 

Sociala medier

Álgguogåhtie har ett konto på Instagram med 209 st följare.

Vi har också en sida på Facebook med 332 följare. Båda dessa har fått utökat antal följare under året. Via dessa kan följare se delar av det som föreningen anordnar och också interagera med varandra och med styrelsen. 

Föreningsutveckling

Styrelsen deltog 27/8 2022 vid en föreläsning av Bertil Marklund. Föreläsningen handlade om Skogssamer i Sanningskommissionens arbete.

Samhällsmedverkan

Samverkan

Álgguogåhtie ingår i de samiska samrådsgrupperna med Ubmeje, Umeå kommun, Likssjuo, Lycksele kommun, Lussipe, Storumans kommun och Vyöddale, Vindelns kommun.  Genom representationen i samrådsgrupperna driver vi frågor som rör det umesamiska språket och kulturen. 

Álgguogåhtie ingår också i det samiska samrådsorganet med Region Västerbotten.

Vi har dessutom funnits representerade vid konferenser och möten, t. ex.Umesamiskt folkemöte i Korgen i Norge och  Giällatekno i Luleå.
Vi har inbjudit språknämndens ordförande till möte men inte haft framgång. 

Álgguogåhtie är en ideell förening men har fungerat som en sambandscentral gällande umesamiska frågor. Ett par exempel på detta är när samiskt språkcentrum startade upp mentorsprogrammet och supergiälla-projektet.

Ortnamn

Lantmäteriet har i frågan om ortografigränsen mellan syd och umesamiska fattat ett beslut. Det beslutet följer i stort det vi framförde i vårt yttrande. Andra aktörer överklagade beslutet och det hamnade på regeringen, Finansdepartementet, att ta sig an ärendet. Först fick en handläggare ärendet på sitt bord och sedan gjordes en omplanering så att ärendet hamnade på en annan handläggares bord. Álgguogåhtie skrev och skickade in ett dokument med anledning av överklagan i april 2022. I november 2022 skickade vi också in ett dokument till FCNMF och ECRML där vi gav umsamerna en röst i frågan och uppmärksammade att Sametingets inlägg är en ensidig inlaga i och med att umesamers röst inte kommer fram i den. 

Svenska kyrkans officiella ursäkt till samerna

Álgguogåhtie har tidigare reagerat på att Svenska kyrkans officiella ursäkt till samerna inte gavs på umesamiska. Vi uppmanade Svenska kyrkan att framföra deras officiella ursäkt även på umesamiska. I november 2022 vid försoningsgudstjänsten som hölls i Luleå framfördes ursäkten för andra gången. I den gudstjänsten fanns inslag på umesamiska. Nu finns ursäkten skriftligt framförd på umesamiska och de åtta åtaganden som kyrkan åtagit sig finns också att läsa på umesamiska. Svenska kyrkan bjöd in representanter för Álgguogåhtie att delta i deras konferens Ságastallamat dagen innan försoningsgudstjänsten. 

Ekonomi

Álgguogåhties verksamhet har under 2022 finansierats med medlemsavgifter, bidrag från Sametinget, projektmedel från ISOF och Arctic Indiginous Fund (AIF). 

Ekonomin redovisas separat i Balans och Resultatrapport för 2022.

Slutord

2022 har varit ett år då vi började ta oss tillbaka till ett samhälle utan restriktioner. Vi har haft fysiska giällabiessie, vi har haft lokala språkträffar och fysisk medlemsträff. Det har varit viktigt att få träffas och känna att vi är tillsammans, och tillsammans är vi starka! Arbete har också lagts ner på sådant som inte är så synligt men viktigt, så som skrivelser och påverkansarbete. Formella och informella samtal och kontakter har varit och fortsätter vara en betydelsefull del i föreningens arbete. Slutligen vill vi uppmana medlemmar som vill engagera sig och arbeta för umesamiskan att ta kontakt med styrelsen. 

April 2023

Styrelsen för Álgguogåhtie