Styrelsens förslag till fokusområden 2019

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019. Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2019: Språkkonsulent Kräva en fast tjänst inom samnordiska språksamarbetet. Verbbok Påbörja arbetet med att få till stånd grammatikböcker genom att arbeta för att få till en bok med verb och böjningar av dessa. Språkbad Anordna och genomföra 3 […]

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2018. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018  Förtroendevalda 2018 Styrelsens sammansättning Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2017-05-19 för två år. Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2017-05-13 för två år. Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2017-05-13 för […]