Stadgar

Álgguogåhtieumesamer i samverkan
antagna vid föreningens möte 2010-01-16

1 § Föreningens ändamål
Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med ändamålet att främja umesamiskans språkliga utveckling och stödja språklig och kulturell identitet med förankring i det umesamiska området samt företräda umesamer i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

2 § Styrelsens säte
Styrelsens säte är Umeå.

3 § Sammansättning
Föreningen består av de personer som har tagits upp i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de som styrelsen beslutar.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den1 januari t.o.m den 31 december.

7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller uppkommer sånt som inte är förutsett i stadgarna, tas frågan upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut på två på varandra följande allmänna möten med minst 30 dagars mellanrum, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får lämnas av såväl medlem som styrelsen. Detta ska ske skriftligen.

9 § Upplösning av föreningen
För beslut om att upplösa föreningen krävs minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Hur föreningens tillgångar hanteras vid upplösningen beslutas av styrelsen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Alla fysiska eller juridiska personer som accepterar föreningens stadgar och betalar beslutad medlemsavgift kan bli medlem i föreningen.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses då omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • ska betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen,

ÅRSMÖTET, EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet sker senast tre veckor före mötet. Med kallelse ska också förslag till dagordning bifogas. Finns förslag om stadgeändring, upplösning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser samt styrelsens förslag och inkomna medlemsförslag tillsammans med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns att tillgå.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutförhet
Mötet är beslutande om minst fem röstberättiga medlemmar är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Alla frågor avgörs genom enkel majoritet, med undantag för föreningens upplösning. Enkel majoritet kan vara antingen relativ eller absolut.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått flest röster är vald (valda).

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller att vid lika antal röster vinner det förslag som stöds av ordföranden vid mötet, om den är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens ekonomiska redovisning för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Behandling av styrelsens förslag, verksamhetsplan och i rätt tid inkomna medlemsförslag.
 • Val av
  a) föreningens ordförande för två år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för två år;
  c) en revisor jämte minst en suppleant för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  d) ledamöter i valberedningen för ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 • Övriga frågor.

Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska lämnas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen fått en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Med kallelse ska förslag till dagordning bifogas. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

REVISORER

22 § Revision
Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fyra eller sex övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga poster som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den personen får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (t ex mejl) eller via telefonsammanträde eller motsvarande. Om särskilt protokoll inte skrivs ska sådant beslut protokollföras vid nästa sammanträde.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

25 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen om det.