Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018 

Förtroendevalda 2018

Styrelsens sammansättning

Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2017-05-19 för två år.

Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2017-05-13 för två år.

Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2017-05-13 för två år.

Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2018-05-19 för ett år

Daniel Barruk, ledamot, vald 2018-05-19 för två år

Styrelsen konstituerade sig 2018-05-19 då vice ordförande och sekreterare utsågs.

Styrelsen utsåg 2014-05-24 Anneli Alenius till kassör, för att på uppdrag från styrelsen sköta föreningens ekonomiska förvaltning tills vidare.

Revisorer år 2018

Ordinarie: Vanja Ingvarsson för ett år. Ersättare: Harriet Österlund för ett år.

Valberedning år 2018

Thomas Lindblad, sammankallande och Gunnel Rönér Douhan, båda för ett år.

Information

Informationen inom föreningen har huvudsakligen spridits via mejl, hemsidan (www.umesamiska.nu), Facebook och Instagram. Information och inbjudningar till arrangemang går ut till dem som lämnat föreningen sin e-postadress eller postadress. Från och med 2019 kommer information huvudsakligen att spridas via hemsidan, Facebook och Instagram.

Medlemsantal

Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 88 betalande medlemmar. En ökning med nio från året innan.

Möten och arrangemang

Årsmötet hölls på Laven i Máláge, Malå lördagen den 19 maj 2018

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden:

Styrelsen konstituerade sig den 19 maj.

Under tiden 1 januari – 18 maj 2019 har styrelsen haft 5 protokollförda möten.

Verksamhet under år 2018

Álgguogåhties styrelse har fokuserat på att söka pengar för och anordna språkbad i umesamiska, få till en sammanhållen plan runt umesamiskan från Sametingets sida, synliggöra Álgguogåhtie via hemsidan och sociala medier och  deltagit i 100 års-firandet i Staare, Östersund. Vägledande för styrelsens arbete har varit den verksamhetsplan som årsmötet 2016 fastställde och dokumentet med fokusområden som årsmötet 2018 fastställde.

Språkarbete

Arctic Indogenus Fund

Oktober 2018 var Álgguogåhtie inbjuden till en konferens som hölls i Alaska av Arctic Indigenous Fund

Kommunikation

Hemsida

Styrelsen har arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. Kallelse och handlingar till årsmötet 2019 ligger ute där.

Sociala medier

Álgguogåhtie har ett konto på Instagram med 125 st följare.

Vi har också en sida på facebook med 140 följare. Båda dessa har fått utökat antal följare under året. Via dessa kan följare vara med och interagera med varandra och med styrelsen.

Staare 2018

Tillsammans med flera samiska föreningar i nätverket Ektine deltog Álgguogåhtie i jubileumsfirandet av 100-årsdagen av det första samiska landsmötet på svensk mark. Ektine hade ordnat med lokal och enkel kaffeservering. Álgguogåhtie hade en skärm med information och en tipsrunda. Föreningen fanns representerad alla dagar dels av styrelsemedlemmar men också av medlemmar.

Utbildning

Giällabiessie

Under 2018 anordnade Álgguogåhtie två språkbad.  Ett i Gávtsjavrrie och ett i Klippen, Hemavan. Språkbaden riktade sig främst till barnfamiljer men även andra deltagare fanns med och uppskattade upplägget. Ett trettiotal deltog under språkbad. Den yngste deltagaren var ett par månader och den äldsta över åttio år. Bland deltagarna fanns både de som var nybörjare och de som tidigare varit med.

Styrelsen har aktivt sökt medel för fler språkbad från Västerbottens Läns Landsting och Västerbottens Läns Landstings folkhälsobidrag, ISOF, Sametinget och förvaltningskommuner. Álgguogåhtie har blivit beviljat medel från ISOF och Sorsele kommun. I och med detta kommer arbetet med språkbad att fortsätta under 2019.

Självinlärning för yngre barn

Álgguogåhties styrelse har under året diskuterat hur vi bäst kan få till användbara digitala verktyg som kan göra skillnad i vardaglig språkrevitalisering.  En umesamisk kurs finns sedan tidigare på Memrise. Memrise riktar sig till unga och vuxna som börjar lära sig umesamiska eller som lär sig hur man skriver umesamiska. För yngre barn som ännu inte lärt sig läsa och skriva finns ännu inget digitalt verktyg för att lära umesamiska. Styrelsen formulerade en ansökan om att översätta en app för barn till umesamiska. Ansökan skickades till Sametingets kulturnämnd och beviljades medel i slutet av 2018. Ett spännande arbete väntar under 2019.

Samhällsmedverkan

Samverkan

Álgguogåhtie ingår i de samiska samrådsgrupperna med Ubmeje, Umeå kommun, Likssjuo, Lycksele kommun, och Lusspie, Storuman kommun. Genom representationen i samrådsgrupperna driver vi frågor som rör det umesamiska språket och kulturen.

Álgguogåhtie ingår också i det samiska samrådsorganet med Region Västerbotten.

Vi har dessutom funnits representerade vid flera konferenser och samråd. Ett par exempel är det samrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor som hölls i Sollentuna i maj och den konferens om samisk äldreomsorg som hölls i Arvidsjaur i oktober.

Ortnamn

Under årsmötet 2018 behandlas en medlemsmotion som Sametingets felaktiga presentation av de umesamiska ortnamnen och vilka följder detta får. Styrelsen har jobbat vidare med motionen och omvandlat den till en skrivelse. Denna skrivelse har styrelsen skickat in till Sametinget. I slutet av 2018 togs språkkartan bort från sidan för att revideras. Fortfarande ligger en lista ute på sydsamiska ortnamn där de umesamiska ortnamnen också finns med, presenterade som att de vore en underkategori av sydsamiska. 

Remissvar

Álgguogåhtie har skrivit ett remissvar till Lantmäteriet gällande gränsdragning mellan sydsamiska och umesamiska i ortnamnssammanhang.

Álgguogåhtie har skriftligen inkommit med synpunkter till ISOF och Sametinget kring deras uppdrag om samiska kulturarv.

Ekonomi

Álgguogåhties verksamhet har finansierats med anslag från SOFI- Statens institut för språk och folkminnen, Sametinget, Västerbottens Län Landsting och förvaltningskommuner Arvidsjaur och medlemsavgifter.

Ekonomin redovisas separat i Balans och Resultatrapport för 2018.

Slutord

2018 var ett år som både började och avslutades med glädje och firande. I början av året var vi med och firade 100 årsdagen av det första samiska landsmötet i Sverige. Året avslutades med att vi fick delta i den stora glädjefesten när Kaananstiftelsen gav ut den umesamiska ordboken. Den ordboken kommer att vara till stor nytta för oss alla. Mellan dessa firanden har vi hållit i det långsiktiga arbetet med att revitalisera vårt språk. Vi har ägnat tid åt att söka medel för att kunna hålla språkbad och för att kunna översätta en app för barn. Álgguogåhtie har deltagit vid konferenser och samråd men vi har också haft en mängd informella kontakter och samtal. Vi har sett att dessa är helt avgörande för att kunna få saker och ting att hända. Till exempel har sådana informella kontakter resulterat i att Samernas utbildningscentrum planerar att hålla kurser också i umesamiska. En kurs var planerad till hösten 2018 men har av olika anledningar fått skjutas på till hösten 2019. Det är roligt att se att påverkansarbetet ger resultat. Vi har också äntligen efter flera års arbete börjat få rätsida på den information om det umesamiska området som finns på Sametingets hemsida. Än har vi inte nått målet att allt ska vara korrekt angivet så vi fortsätter med det arbetet.

Maj 2019

Styrelsen för Álgguogåhtie

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *