Styrelsens förslag till fokusområden 2019

STYRELSENS FÖRSLAG OCH FRAMSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019.

Avgående styrelse rekommenderar årsmötet att besluta om följande fokusområden för 2019:

Språkkonsulent

Kräva en fast tjänst inom samnordiska språksamarbetet.

Verbbok

Påbörja arbetet med att få till stånd grammatikböcker genom att arbeta för att få till en bok med verb och böjningar av dessa.

Språkbad

Anordna och genomföra 3 st språkbad i umesamiska.

Samverkan med myndigheter

Arbeta för att få till stånd kontinuerliga träffar med representanter för  Sametinget, Samiskt språkcentrum och Samernas utbildningscentrum.

Delta i samrådsgrupper.

App

Översätta en app riktad till yngre barn.