Verksamhetsplan för 2023 och 2024

VISION
Umesamiskan är väl etablerad med ett ökat antal som använder umesamiska dagligen och vi har ett ökande antal förstapråkstalande. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare. 

STRATEGI

Strategin för åren 2023-2024 arbeta med fokusområdena språkarbete, samhällsmedverkan, föreningsutveckling, digital strategi. Inom varje fokusområde finns delområden som har identifierats som särskilt viktiga att fokusera på under denna period. 

 1. Språkarbete 
 • Fortsätta erbjuda fysiska språkbad
 • Fortsätta med digitala språkbad och språkträffar
 • Arbeta med lokala språkaktiviteter
 • Fortsätta arbetet med verbboken
 • Fortsätta arbetet med material för barn
 • Ansöka medel för att anordna fler ungdomsträffar
 • Stärka vårt samarbete med umesamer på Norska sidan av Sábmie
 1. Samhällsmedverkan
 • Bedriva påverkansarbete gentemot olika samhällsinstanser utifrån behov och möjlighet
 • Fortsätta utveckla samarbete med olika aktörer
 • Delta på samråd med olika instanser på Svensk och Norsk sidan av Sábmie
 1. Föreningsutveckling
 • Kompetensutveckling för styrelsen
 • Engagera fler medlemmar i föreningens arbete genom att t ex skapa arbetsgrupper med olika fokusområden
 • Fortsätta utveckla samarbete med olika aktörer
 • Utveckla föreningen för att bibehålla och nå ut till fler ungdomar
 1. Digital strategi
 • Hålla en uppdaterad hemsida.
 • Stärka Álgguogåhtie’s grafiska profil
 • Stärka vår närvaro på sociala medier
 • Verka för en digital mötesplats
 • Vidmakthålla språkappens varande