Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2021.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021  

Förtroendevalda 2021

Styrelsens sammansättning 

Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2021-04-22 för två år.

Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2021-04-22 för två år.

Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2020-06-07 för två år.

Simon Forsmark, vice ordförande, vald 2020-06-07 för två år.

Urban Ripfjäll ledamot, vald 2021-04-22 för två år.

Styrelsen konstituerade sig 2021-04-22 då vice ordförande och sekreterare utsågs.

Styrelsen utsåg 2014-05-24 Anneli Alenius till kassör, för att på uppdrag från styrelsen sköta föreningens ekonomiska förvaltning tills vidare.

Revisorer år 2021

Ordinarie: Vanja Ingvarsson för ett år. Ersättare: Harriet Österlund för ett år.

Valberedning år 2021

Per Wollberg, sammankallande och Lotta Eriksson , båda för ett år.

Information

Informationen inom föreningen har huvudsakligen spridits via hemsidan (www.umesamiska.nu), Facebook och Instagram. En del information och inbjudningar till arrangemang har också gått i ut till dem som lämnat föreningen sin e-postadress. 

Medlemsantal

Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 72 betalande medlemmar. 

Möten och arrangemang

Årsmötet hölls den 22 april 2021. Mötet genomfördes digitalt på grund av den pågående coronapandemin.

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden under 2021 

Styrelsen konstituerade sig den 22 april 2021.

Under tiden 1 januari – 31 mars 2022 har styrelsen haft 3 protokollförda möten.

Verksamhet under år 2021

Álgguogåhties styrelse har under året på olika sätt verkat för att revitalisera det umesamiska språket och främja den umesamiska kulturen. Vi har sökt medel och vi har använt medel som vi tidigare blivit beviljade. 2021 har liksom 2020 varit ett år som till stor del präglats av coronapandemin.  Vi har anpassat vår verksamhet efter rådande rekommendationer och bland annat fått skjuta på planerad verksamhet. Vi har tack vare engagerade ledare men också intresserade medlemmar ändå kunnat erbjuda viss verksamhet digitalt. Som en följd av pandemin har styrelsen mer aktivt diskuterat vilken typ av digitala evenemang som kan erbjudas medlemmar även när pandemin går in i ett lugnare skede.

Vägledande för styrelsens arbete har varit den verksamhetsplan som årsmötet 2021 fastställde.

Språkarbete

Verbbok

Álgguogåhtie har under hela året arbetat för att få till en verbbok. Föreningen har anlitat Henrik Barruk som påbörjat arbetet.  Medel beviljades i slutet av 2020 från Samiskt språkcentrum. Föreningen skickade in fler ansökningar om medel under 2021 och blev i december beviljade mer medel från Sametingets kulturnämnd. Arbetet med verbboken fortsätter under 2022. 

Kommunikation

Hemsida

Styrelsen har arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. Kallelse och handlingar till årsmötet 2022 ligger ute där. 

Sociala medier

Álgguogåhtie har ett konto på Instagram med 190 st följare.

Vi har också en sida på Facebook med 278 följare. Båda dessa har fått utökat antal följare under året. Via dessa kan följare se delar av det som föreningen anordnar och också interagera med varandra och med styrelsen. 

Logotyp

I början av 2021 fastställdes en ny logotyp för Álgguogåhtie.  

Samarbetspartner i projektarbete

Under 2021 var föreningen samarbetspartner till Isac Klemets, en student på designhögskolan. Han gjorde sitt examensarbete om en digital mötesplats och språkplattform. I framtiden kan föreningen eventuellt använda hans idéer och göra ett projekt av dem. 

Utbildning

Giällabiessie

Corona-pandemin och dess restriktioner i samhället innebar att fysiska giällabiessie inte var genomförbara. Tack vare förändringsvilja och att språkbadsledaren Sara-Helén Persson var mycket innovativ kunde ett språkbad genomföras digitalt under mars månad. 

I november månad var restriktionerna lättare och vi kunde genomföra ett drop-in språkbad under 5 timmar i Lïkssjuo. Även om det inte var ett vanligt språkbad så gav det mycket att äntligen få träffas fysiskt. I och med detta giällabiessie påbörjades också ett arbete med att introducera ungdomsledare. 

App för yngre barn

Álgguogåhtie har under året fortsatt arbetet med att ta fram en app för yngre barn med barnsånger på umesamiska. Den  finns tillgänglig kostnadsfritt på App store och materialet planeras finnas på Isofs hemsida. 

Álgguogådien nuarah

Álgguogåhtie har under hösten startat upp projektet Álgguogådien nuarah. Finansieringen kommer från Arctic Indiginous Fund (AIF). Styrelsen har hållit ett planeringsmöte där ungdomarna hade möjlighet att delta digitalt. Ett par lärare i umesamiska har också hjälpt till att fånga upp tankar från ungdomarna. Aktivitet planeras att hållas under 2022. 

Läromedel för yngre barn 

Álgguogåhtie har under 2021 ansökt om projektmedel för att kunna översätta ett läromedel anpassat för yngre elever i grundskolan. Medel har beviljats från Isof. 

Medborgarskolan Nord

Álgguogåhtie har under året fortsatt  samarbetet med studieförbundet Medborgarskolan Nord. Det är ett givande samarbete som underlättar för föreningen och också synliggör vårt arbete ytterligare. 

Samhällsmedverkan

Samverkan

Álgguogåhtie ingår i de samiska samrådsgrupperna med Ubmeje, Umeå kommun, Likssjuo, Lycksele kommun, och Vyöddale, Vindelns kommun.  Genom representationen i samrådsgrupperna driver vi frågor som rör det umesamiska språket och kulturen. 

Álgguogåhtie ingår också i det samiska samrådsorganet med Region Västerbotten.

Vi har dessutom funnits representerade vid konferenser och möten, t. ex. Sametingets samrådsmöte  i Luleå 23-24 november, planeringsmöten med Västerbottens museum inför en minoritetsfestival. 

Ortnamn

Trots ihärdigt arbete över tid ligger det felaktig information angående umesamiska ortnamn ute på Sametingets hemsida. Vi har jobbat med denna fråga under 2021. Under 2022 har vi äntligen fått se resultat i och med att den felaktiga listan plockats bort. Tyvärr har den inte ännu rättats och lagts ut.

Remissvar

Álgguogåhtie har skrivit ett yttrande som svar på remissen av Sametingets rapport, förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.(Kulturdepartementet)

Álgguogåhtie har också skrivit svar på remissen Gränsdragning mellan sydsamisk och umesamisk ortografi samt umesamiskt namn för tätorten Lycksele. (Lantmäteriet)

Svenska kyrkans officiella ursäkt till samerna

Álgguogåhtie har reagerat på att Svenska kyrkans officiella ursäkt till samerna inte gavs på umesamiska. Vi ser ursäkten som ett viktigt avstamp i försoningsarbetet och vi ser att avstampet inte fullgjorts innan ursäkten givits på samtliga samiska språk. I två skrivelser har vi uppmanat Svenska kyrkan att framföra ursäkten även på umesamiska.

Ekonomi

Álgguogåhties verksamhet har under 2021 finansierats med medlemsavgifter, bidrag från Sametinget, projektmedel från ISOF och Arctic Indiginous Fund (AIF). 

Ekonomin redovisas separat i Balans och Resultatrapport för 2021.

Slutord

2021 har varit ett år som i allt har präglats av coronapandemin. Arbete har lagts på att hitta digitala lösningar och på att hitta möjligheter att ha verksamhet som följer rådande rekommendationer. Arbete har också lagts ner på sådant som inte är så synligt men viktigt, så som skrivelser och påverkansarbete. Formella och informella samtal och kontakter har varit och fortsätter vara en betydelsefull del i föreningens arbete. Slutligen vill vi uppmana medlemmar som vill engagera sig och arbeta för umesamiskan att ta kontakt med styrelsen. 

Mars 2022

Styrelsen för Álgguogåhtie

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *