Verksamhetsplan 2016-2020

VERKSAMHETSPLAN för 2016-2020
Beslutad 2016-04-23

VISION
Umesamiskan är väl etablerad med ett ökande antal som använder umesamiskan dagligen och vi har fått till stånd förstaspråkstalare. Språket är representerat i språkvårdande organ i samma utsträckning som övriga samiska språk och det finns god tillgång på såväl läromedel som lärare.

STRATEGI
I och med den umesamiska ortografin nu är godkänd går föreningens arbete in i en nya fas. Fokusområden för åren 2016-2020 är språkarbete, kommunikation, utbildning samt samhällsmedverkan.

MÅL PÅ KORT SIKT (1 år)
SPRÅKARBETE
 Färdigställande av plan för utveckling av det umesamiska språket.
 Även efter att ortografin är godkänd krävs fortsatta insatser för att säkerställa att umesamiskan får samma möjligheter som övriga samiska språk.

KOMMUNIKATION
 Centralt är att ha en väl fungerande informationsspridning. Här utgör föreningens hemsida en central roll.
 Användning av sociala medier i större utsträckning.

UTBILDNING
 Tillskapa ett varierat utbud av språkbad. Språkbad är idag ett viktigt inslag för att öka intresset för umesamiskan och är för många det enda sättet att kunna tillägna sig språket och lära sig tala det
 Bygg upp en beredskap till att hitta annan finansiering av språkbaden ifall det ekonomiska stödet från myndigheterna skulle minska.

SAMHÄLLSMEDVERKAN
 Stärka deltagandet i förvaltningskommunernas samråd genom att begära plats i alla kommuner inom umesamiskt område som saknar umesamisk representation.
 Påverka Sametinget att skapa samrådsgrupper för alla samiska språk på svensk sida, inklusive det umesamiska.
 Kräva av Sametinget att det följer tidigare beslut (i SPR) och uppdaterar språkkartorna så att de synliggör det umesamiska området och med ortnamn skrivna på umesamiska enligt gällande riktlinjer. Som statlig myndighet har Sametinget skyldighet att ge korrekt information.

MÅL PÅ LÄNGRE SIKT
SPRÅKARBETE
 Kräva en fast tjänst som språkkonsulent för umesamiska inom ramen för Sámien Giällagálddije. (Obs den nya umesamiska stavningen)

KOMMUNIKATION
 Ha en samlad grafisk profil på de platser där föreningen verkar.
 Koordinera hur vi framställer oss i de sociala medier vi är närvarande på idag för att ge en enhetlig framställning av våra frågor.
 Öka kontakterna med media för att synliggöra den umesamiska närvaron.
 Representera umesamiskan i samhällslivet genom personligt deltagande i t ex möten av olika slag.

UTBILDNING
 Verka för att det skapas en utbildningsväg för umesamiskan från förskola till universitet.
 Tillförsäkra kontinuitet av ett varierat utbud av språkbad.
 Verka för att utvidga fjärrundervisning i umesamiska som modersmål med stöd av nya regler i skollagen.
 Verka för att utbildningen av lärare i umesamiska blir permanent.
 Verka för att det finns god tillgång till läromedel i umesamiska.

SAMHÄLLSMEDVERKAN
 Självklar aktör i alla samiska frågor som rör språk, utbildning och kultur.
 Samverkan med myndigheter som är viktiga för samiska frågor.
 Föreningen ska vara remissorgan för ortnamn inom traditionellt umesamiskt område och andra frågor som berör umesamiskt språk och kultur.

AKTIVITETER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN
Styrelsen beslutar varje år om vilka aktiviteter som ska utföras för att realisera denna verksamhetsplan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *