Kallelse Årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

ÁJGGIE: Söndag den 7 juni 2020 Start kl 14.45 med upprättande av röstlängd

SIJJIE: I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte med hjälp av programmet Zoom. Det går att ansluta med dator, surfplatta eller telefon För den som vill bekanta sig med programmet innan möte har vi ett möte kl 14.00. Övriga hälsas välkomna att koppla upp 14.45. Då upprättar vi röstlängden så att mötespunkterna kan starta kl 15.

Använd den här länken för att komma till mötet: https://us04web.zoom.us/j/3321715620

Meeting ID: 332 171 5620

Om du vill ringa in till mötet använd något av dessa nummer:

08 50 539 28

08 4468 2488

Ange 332 171 5620 och därefter #

Meeting ID: 332 171 5620

Ärenden

1 Årsmötet öppnas

2 Fastställande av röstlängd

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4 Val av protokolljusterare och rösträknare

5 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt

6 Fastställande av dagordning

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

8 Styrelsens ekonomiska redovisning, dvs balans- och resultatrapport för 2019

9 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

11 Fastställande av medlemsavgifter för 2021

12 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och i rätt tid inkomna medlemsförslag

13 Val av

• Två ledamöter för två år

• En revisor med en ersättare för ett år

• Valberedning, varav en sammankallande för ett år

14 Eventuella fyllnadsval

15 Uppmaning till medlemmar

16 Övriga frågor

Senast den 1 juni kommer möteshandlingar finnas tillgängliga på: www.umesamiska.nu

Buerestbåhtieme! Ni är alla mycket välkomna!

Styrelsen

Påminnelse om årets medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för i år 2020. Medlemsavgiften sätts in på Álgguogåhties bankgiro nr 689-8720. Enskild medlem: 100 kr. Familj: 175 kr. Uppge namn på dem, som ni betalar för så är ni medlemmar. Har ni redan betalat medlemsavgiften kan ni bortse från denna påminnelse. OBS! Rösträtt på årsmötet har den, som betalat medlemsavgiften för detta år.