Förnyad motion om dubblerade samiska ortnamn på sametingets hemisda

MEDLEMSMOTION                                                           Boden 2018-05-07

till årsmöte 19 maj 2017 med Álgguogåhtie, umesamer i samverkan

Olavi Korhonen

FÖRNYAD MOTION OM DUBBLERADE SAMISKA ORTNAMN PÅ SAMETINGETS HEMSIDA

 På sametingets hemsida med adressen https://www.sametinget.se/lulesamiska_ortnamn

kan man om samiska ortnamn läsa följande:

”När man skriver samiska ortnamn måste man skriva dem med rätt ortografi. Man ska använda stavningen som finns på Lantmäteriets kartor.Det är viktigt att använda sig av rätt ortografi när man skriver ortnamn, bl.a. för att människor som inte känner till var orten eller platsen är belägen också ska kunna söka efter den på kartorna. Skriver man på fel ortografi i dokument med mera, hittar de aldrig orten när de söker.
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form.”

Om umesamiskan ger hemsidan vidare upplysningen att:

Stavning av samiska ortnamn följer de beslutade kartspråkgränserna (flertalet följer samebygränser). I Sverige finns dessa kartspråkområden representerade: sydsamiska, umesamiska, lulesamiska och nordsamiska.

När man går till hemsidans adress https://www.sametinget.se/sydsamiska_ortnamn finner man 38 umesamiska ortnamn med dubblerad stavning (se bilaga med information i ärendet 2017-10-17). De sydsamiska formerna saknas naturligtvis på Lantmäteriets adress https://kso.etjanster.lantmateriet.se/#, som grundar sig på den offentliga namndatabasen. De sydsamiska namnformerna har nämligen inget berättigande. Sametinget ger med andra ord upplysningar om de samiska namnen som strider mot tingets egen information till allmänheten. Det betonas ju att ”Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form.” Man kan därför med all rätt fråga sig om inte det är en form av tjänstefel hos en av sametinget anställd tjänsteman, dvs. den sydsamiske språkkonsulenten, att verka mot tingets egna regler.

 

Under åtta år har en vilseledande information även förekommit i fråga om kartor med förvrängda varietetsgränser (se bilagor fr.o.m. 2010-11-29), där bl.a. de arjeplogs- och umesamiska områdena till och med är utelämnade. Under många år har även umesamiska ortnamn inom fastställt umesamiskt område felaktigt återgivits som sydsamiska beträffande sin stavning. Situationen förvärras år från år genom att allmänheten överfört namnformerna till internetsidor av varierande slag utan att veta anledningen till den dubbla namnredovisningen. Till Wikipedia skedde det 2014 genomgående för de namn som här berörs. Spridningseffekten är oöverskådlig med modern datakommunikation.

 

ETT EXEMPEL PÅ SPRIDNING AV FELAKTIGA NAMNFORMER

 Genom att på webben göra en sökning av namnet till Vormsele vid Vindelälven,  dvs. umesamiska Vuordnasuvvane, med den till sydsamisk stavning ändrade namnformen, kan man få en uppfattning av spridningseffekten. Resultatet visar att man hittar den felaktiga stavningen på 12 internetadresser:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vormsele

https://sv.unionpedia.org/Lyckseledialekt

http://www.grammaticalframework.org/~peter/simplypedia/simplypedia.cgi?site=svwiki&title=Vormsele

https://digitaltmuseum.se/011014728084/poststallet-920-34-vormsele

https://www.veta.ovh/L%C3%A4r/sv/Vormsele

https://www.okanttelefonnummer.se/nummer/0702981437

http://www.sverigeplats.se/vasterbottens-lan/lycksele/vormsele.html

https://www.min-stad.se/vormsele

http://mapio.net/o/5677184/

http://www.tuugo.se/Companies/umgransele-skola/0270004189299

https://app.panlex.org/panlinx/gp/189/sub/55803

https://archive.is/OV6P

 

Det finns ingen anledning att offentligt  återge namnet på en mindre bosättning vid Vindelälven långt in på umesamiskt område på sydsamiska. Hur många belägg kan man totalt återfinna av de 38 felaktiga namnformerna på tingets namnlistan, om de söks på internet? Troligen flera hundra. Felaktig information har även nått det inflytelserika projektet Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø, där namndubbleringen visar sig. I en ord- och namndatabas finner man den felaktiga sydsamiska formen av namnet på Vormsele, se http://giellatekno.uit.no/lists/sma/sma_lemma.freq. Ett automatisk sökande efter ortnamnet har uppenbart lett fram till Sametingets hemsida och det skulle ha krävts en särskild misstänksamhet av en webbredaktör för att kontrollera anledningen till namndubbleringen. Sametinget hade i detta som så många andra fall en auktoritet som visade sig vara mycket vilseledande.

 

Jag har redan tidigare påpekat (2017-10-20) att till och med på Justitieombudsmannens hemsida finner man flera umesamiska namn med sydsamiska former. Namnen framgår under adressen https://www.jo.se/sv/Webbplatsfunktion/Valj-sprak/Du-vuoigatvuohta-geavahit-unnitlogugiela/. Det gäller namnen för Arvidsjaur, Lycksele och Storuman. Den nordsamiske översättare, som producerat ett textparti till webbsidan, har inte förstått att hämta korrekt information. Även här har tingets auktoritet varit avgörande. Då inser man hur svårt det är för svensk allmänhet att få den information som krävs. Vem söker information om samiska namn på annat håll om tingets hemsida ser ut att ge de upplysningar man söker? Man måste nu verka för att minimera den skada som har skett.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FRÅN ÁLGGUOGÅHTIE I FRÅGA OM OFFENTLIGA NAMNFORMER

Åtgärderna som måste vidtas i detta ärende är i tur och ordning att

  1. ta bort de umesamiska namnens sydsamiska former på Sametingets hemsida och på samma uppslag meddela var korrekta umesamisk ortnamn återfinns. Därefter måste
  2. lämplig information om umesamiska ortnamn i övrigt ges på de platser på hemsidan där språkfrågor behandlas. Viktigt är också att
  3. alla felaktiga namnredovisningar på Wikipedia korrigeras och på webbsidor där webbredaktörer kan nås och att den sydsamiske språkkonsulenten ges det uppdraget.

Arbetet förutsätter även komplettering av umesamiska ortnamn till sametingets hemsida till ett antal som ligger i linje med de listor som finns för andra varieteter på svensk sida. Undertecknad är inte främmande för att ta emot ett sådant uppdrag från sametinget.

Ovanstående förslag är min medlemsmotion för beredning vid Álgguogåhties årsmöte 2018.

Med vänliga hälsningar

Olavi Korhonen                                             Bilagor för information: 1-6 med varierande titlar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *