Verksamhetsberättelse 2017

 


Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017 

 

Förtroendevalda 2017

 

Styrelsens sammansättning

Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2017-05-13 för två år.

Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2017-05-13 för två år.

Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2017-05-13 för två år.

Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2017-05-13 för ett år

Per Wollberg, ledamot, omvald 2017-05-13 för ett år

Styrelsen konstituerade sig 2017-05-29 då vice ordförande och sekreterare utsågs.

Styrelsen utsåg 2014-05-24 Anneli Alenius till kassör, för att på uppdrag från styrelsen sköta föreningens ekonomiska förvaltning tills vidare.

Revisorer år 2017

Ordinarie: Vanja Ingvarsson för ett år. Ersättare: Harriet Österlund för ett år.

Valberedning år 2017

Thomas Lindblad, sammankallande och Gunnel Rönér Douhan, båda för ett år.

Information

Informationen inom föreningen sprids huvudsakligen via mejl, hemsidan (www.umesamiska.nu), Facebook och Instagram. Information och inbjudningar till arrangemang går ut till dem som lämnat föreningen sin e-postadress eller postadress.

Medlemsantal

Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 79 betalande medlemmar. En ökning med 14 från året innan.

 

Möten och arrangemang

Årsmötet hölls på Samegården i Gávtjávrrie, Ammarnäs lördagen den 13 maj 2017

Styrelsen har haft tretton (13) protokollförda sammanträden: den 4 januari, 1 februari,  1 mars, 5 och den 27 april, den 29 maj, den 19 juni, den 7 augusti, den 3 september, den 11 oktober,  den 8 och den 27 november och 14 december. Ett personligt möte den 3 september i Likssjuo. De andra tolv (12) mötena per videokonferens.

Styrelsen konstituerade sig den 29 maj.

Under tiden 1 januari – 18 maj 2018 har styrelsen sammanträtt den 22 januari, den 21 februari, den 12 mars,  den 10 april och den 7 maj.

Verksamhet under år 2017

Álgguogåhties styrelse har fokuserat på att söka pengar för och anordna språkbad i umesamiska, få till en sammanhållen plan runt umesamiskan från Sametingets sida, synliggöra Álgguogåhtie via hemsidan och sociala medier och  deltagit i 100 års-firandet i Tråante, Tronheim. Vägledande för styrelsens arbete har varit den verksamhetsplan som årsmötet 2016 fastställde och dokumentet med fokusområden som årsmötet 2017 fastställde.

Språkarbete

Skrivelse

Den 2 september 2017 skickade Álgguogåhties styrelse in en skrivelse till Sametinget och språkcentrum med en begäran om en språkdag för att få till en sammanhållen plan för umesamiskan. Vår ståndpunkt gjorde vi klar i en skrivelse 2016. Vi återupprepade ståndpunkten i den nya skrivelsen. Den innebär bl.a. att vi begär att en umesamisk språkkonsulenttjänst inrättas, att Sametinget uppdaterar sina kartor och informationstexter så att ortnamn och presentationer synliggör umesamiskan utifrån faktabaserad information. Framför allt begär vi att en språkdag genomförs för att få till stånd en plan för ett sammanhållet arbete för umesamiskan. Skrivelsen fick medial uppmärksamhet. Sameradion gjorde inslag 10 oktober 2017. Nye ordförande i språknämnden, Lars-Miguel Utsi, svarade på skrivelsen genom ett personligt möte. Álgguogåhtie representerades i detta möte av Lena Axelsson Westergren och Per Wollberg. Under mötet diskuterades det som tagits upp i skrivelsen, men också konkret hur en språkdag kan organiseras och vilka som vi anser bör ingå. Ännu har inte språkdagen blivit av.

 

Kommunikation

Hemsida

Styrelsen har arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. Kallelse och handlingar till årsmötet 2018 ligger ute där.

Sociala medier

18 augusti 2017 gjorde Álgguogåhtie sin premiär på Instagram. Vårt konto där heter Álgguogåhtie.  Vi har 116 följare där.

Sedan 27 juni 2017 har Álgguogåhtie en egen sida på Facebook. Där har vi 127 följare.

Tråante 2017

Tillsammans med flera samiska föreningar i nätverket Ektine deltog Álgguogåhtie i jubileumsfirandet av det första samiska landsmötets 100 årsdag. Ektine anordnade ett café i metodistkyrkans lokaler. Där höll dåvarande ordförande, Ulla Barruk Sunna, ett inspirerande tal tisdag den 6 februari. Sara-Helén Persson jojkade.  Ett bildspel rullade. Onsdag den 7 februari  höll Sophia Rehnfjell, Peter Steggo och Sara-Helén Persson i en språkbingo som lämnade efter sig spår synliga under resten av veckan.

Utbildning

Giällabiessie

Under 2017 anordnade Álgguogåhtie ett språkbad. Det hölls i Likssjuo, Lycksele 18-20  augusti. Språkbadet riktade sig till barnfamiljer. Ett trettiotal deltog under språkbadet. Den yngste deltagaren var ett par månader och den äldsta över åttio år. Bland deltagarna fanns både de som var nybörjare och de som tidigare varit med. Temat för språkbadet var skog och natur. En dag gjordes en utflykt till Sábmie, där alla ledare endast talade umesamiska. Där delades deltagarna in i grupper där de jobbade med olika uppgifter från att plocka bär till att fiska och baka gáhkkuo. Språkbadet finansierades av ISOF, Lycksele kommun och Umeå kommun. En rapport om språkbadet finns att läsa på www.umesamiska.nu

 

Aktivt sökt medel för fler språkbad från Västerbottens Läns Landstings folkhälsobidrag, Västerbottens Läns Landstings folkhälsobidrag, ISOF, Sametinget och förvaltningskommuner. Álgguogåhtie har blivit beviljat medel från Västerbottens Läns Landstings folkhälsobidrag, ISOF, Sametinget och förvaltningskommuner. I och med detta kommer arbetet med språkbad att fortsätta under 2018.

 

Institutet för språk- och folkminne, ISOF, bjöd in Álgguogåhtie till Stockholm 10 december för att tillsammans med fem andra föreningar redovisa de projekt vi fått medel till. Varje förening fick en timme till sitt projekt. Lena Axelsson Westergren, Sara- Helén Persson och Sophia Rehnfjell representerade Álgguogåhtie på plats, men genom en väl förberedd presentation som innehåll videoinslag kom fler till tals. Presentationen uppskattades och gav resultat i form att vi blev beviljade de medel vi sökte i följande sökomgång.

Utbildning

Under 2017 har styrelsen påbörjat arbetet med en skrivelse till Skolverket runt utbildning i umesamiska. Den beräknas bli färdig under 2018.

Álgguogåhtie har påverkat så långt vi kunnat för att medel ska komma loss till den umesamiska ordboken men inte själva sökt pengar för detta.

Under hösten 2017 anordnades Samernas utbildningscentrum en alfabetiseringskurs i umesamiska. Álgguogåhtie har varit med och påverkat för att fler utbildningar i umesamiska ska komma till stånd genom Samernas utbildningscentrum.

 

Samhällsmedverkan

Samverkan

Álgguogåhtie ingår i de samiska samrådsgrupperna med Ubmeje, Umeå kommun, Likssjuo, Lycksele kommun, och Lusspie, Storuman kommun. Genom representationen i samrådsgrupperna driver vi ortnamnsfrågorna. Ubmeje, Umeå fick avslag från regeringen att använda den umesamiska namnformen. Där för uppmanar vi nu alla att i så många sammanhang som möjligt använda ”Ubmeje”.

Álgguogåhtie ingår också i det samiska samrådsorganet med Västerbottens Läns Landsting.

Remissvar

Ett betänkande (SOU 2017:60) angående ny minoritetslag gick ut från Kulturdepartementet. Àlgguogåhtie var inte med som remissinstans men styrelsen valde ändå att skriva ett yttrande. I yttrandet instämde vi i slutsatsen att förstärkningar i lagtext och resurstilldelning måste göras för att förverkliga de grundläggande rättigheter som de nationella minoriteterna ska tillförsäkras i landets samtliga kommuner. Vi såg att förskola och äldreomsorg är viktiga verksamheter där det är viktigt att tydlighet råder kring vad en kommun eller ett landsting ska tillhandahålla och inom vilken tidsgräns. Vi påtalade att betänkandet kunnat gå ännu längre gällande tydlighet i krav på kommuner och landsting. 

Självinlärning med hjälp av Memrise- Viessuoje Mujttuo

Under 2017 har mer material lagts in lärplattformen Memrise. Det är Såhkie som arbetat med detta. Själva lärplattformen ägs av det brittiska företaget Memrise, som har specialiserat sig på metoder för självinlärning. Innehållet i Memrise ägs av Álgguogåhtie och Såhkie tillsammans.

Ekonomi

Álgguogåhties verksamhet har finansierats med anslag från SOFI- Statens institut för språk och folkminnen och kommunerna Likssjuo/Lycksele, Máláge/Malå, Suorssá/Sorsele, Árviesjávrrie/Arvidsjaur och medlemsavgifter.

Ekonomin redovisas separat i Balans och Resultatrapport för 2017.

Slutord

Álgguogåhties styrelse förändrades genomgående vid förra årsmötet. Antalet ledamöter minskades från sex till fyra. En ny ordförande valdes. Arbetet under 2017 har till stor del präglats av att jobba arbetsformer och kontaktvägar som fungerar för den nya styrelsen. Vi ser att vi fått till ett väl fungerande styrelsearbete. Av stor vikt var det fysiska mötet som hölls i september. Det blev ett konstruktivt möte där vi hittade varandras styrkor och påbörjade konkret arbete med skrivelser.  Vi har börjat använda oss av digitala videomöten som dels är fördelaktiga ekonomiskt och dels ger effektiva möten. Allt görs inte på samma sätt som tidigare. Trots att styrelsen genomgått förändring har ändå styrfarten i föreningen bibehållits.

 

Maj 2018

Styrelsen för Álgguogåhtie

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *