Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för föreningen Álgguogåhtie med syfte att tillvarata och utveckla det umesamiska språket och kulturarvet, lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under kalenderåret 2020.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020 

Förtroendevalda 2020

Styrelsens sammansättning

Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år.

Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år.

Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för två år.

Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2020-06-07 för två år

Simon Forsmark, ledamot, vald 2020-06-07 för två år

Styrelsen konstituerade sig 2020-06-07 då vice ordförande och sekreterare utsågs.

Styrelsen utsåg 2014-05-24 Anneli Alenius till kassör, för att på uppdrag från styrelsen sköta föreningens ekonomiska förvaltning tills vidare.

Revisorer år 2020

Ordinarie: Vanja Ingvarsson för ett år. Ersättare: Harriet Österlund för ett år.

Valberedning år 2020

Thomas Lindblad, sammankallande och Gunnel Rönér Douhan, båda för ett år.

Information

Informationen inom föreningen har huvudsakligen spridits via mejl, hemsidan (www.umesamiska.nu), Facebook och Instagram. En del information och inbjudningar till arrangemang har också gått i ut till dem som lämnat föreningen sin e-postadress.

Medlemsantal

Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 85 betalande medlemmar.

Möten och arrangemang

Årsmötet hölls i digitalt på den pågående coronapandemin, söndagen den 7 juni 2020

Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden under 2020

Styrelsen konstituerade sig den 7 juni 2020.

Under tiden 1 januari – 15 april 2021 har styrelsen haft 5 protokollförda möten.

Verksamhet under år 2020

2020 har varit ett år som till stor del präglats av coronapandemin. Álgguogåhties styrelse har jobbat för att revitalisera det umesamiska språket och främja den umesamiska kulturen.

Vi har sökt medel och vi har använt medel som vi tidigare blivit beviljade. Vi har anpassat vår verksamhet efter rådande rekommendationer och vi har också fått skjuta på sådant vi planerat kunna genomföra. Stor del av vår verksamhet har under 2020 varit på digital basis.

Vägledande för styrelsens arbete har varit den verksamhetsplan som årsmötet 2016 fastställde och dokumentet med fokusområden som årsmötet 2020 fastställde.

Språkarbete

Samrådsdialog med kulturminister

Álgguogåhtie deltog den 3 november 2020 i ett samrådsmöte mellan kulturminister Amanda Lind och företrädare för urfolket samerna.

Verbbok

Álgguogåhtie har under slutet av året fört en dialog med Samiskt språkcentrum runt behovet av grammatikmaterial. Under årets sista dagar kom vi överens om att vi ska arbeta för att ta fram en verbbok. Medel kommer från Samiskt språkcentrum.

Kommunikation

Hemsida

Styrelsen har arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. Kallelse och handlingar till årsmötet 2021 ligger ute där.

Sociala medier

Álgguogåhtie har ett konto på Instagram med 145 st följare.

Vi har också en sida på facebook med 203 följare. Båda dessa har fått utökat antal följare under året. Via dessa kan följare vara med och interagera med varandra och med styrelsen.

Logotyp

Álgguogåhtie har påbörjat ett arbete med att ta fram och fastställa en logotyp för föreningen.

Samarbetspartner i projektarbete

Styrelsen har beslutat att föreningen är samarbetspartner i Isac Klemts projektarbete. Isac är student vid Umeå universitet där han studerar industridesign. Hans projekt syftar till att utveckla en digital plattform för att stärka språkrevitalisering.

Utbildning

Giällabiessie

Under 2020 hade styrelsen ekonomi och planer för att flera giällabiessie skulle genomföras. Det första var inplanerat i Gávtjavrrie under vårvintern. Då slog coronapandemin till och vi fick lov att skjuta fram det. I september kunde ett språkbad anordnas i Gávtjavrrie. Det blev ett giällabiessie som anpassades efter rådande rekommendationer. Giällabiessie riktade sig främst till barnfamiljer men även andra deltagare fanns med och uppskattade upplägget. Ett tjugotal deltog under detta språkbad. Bland deltagarna fanns både de som var nybörjare och de som tidigare varit deltagare.

Styrelsen har sett behovet av att kunna hålla digitalt giällabiessie då pandemin fortgår in i 2021. Vi ser också att det kan vara ett komplement till fysiska giällabiessie. Medel finns för att fortsätta anordna giällabiessie under 2021. Styrelsen har dessutom ansökt om medel från ISOF för att utveckla digitala giällabiessie.

App för yngre barn

Álgguogåhtie har under året fortsatt arbetet med att ta fram en app för yngre barn.  Corona-pandemin försvårade och försenade detta arbete.  Vi ansökte om förlängd projekttid och fick det beviljat.

Medborgarskolan Nord

Álgguogåhtie har under året påbörjat ett samarbete med studieförbundet Medborgarskolan Nord. En stor del av föreningsverksamhet är folkbildning och i och med det kan vi ha ett samarbete där vi kan få stöd och hjälp med t.ex. anmälningar och tekniska lösningar när vi ser behov av det. Vi kan också få annan stöttning. Det första vi får hjälp med är att ta fram en logotyp. Kontakt med grafiker är upprättad.

Samhällsmedverkan

Samverkan

Álgguogåhtie ingår i de samiska samrådsgrupperna med Ubmeje, Umeå kommun, Likssjuo, Lycksele kommun, och Vyöddale, Vindelns kommun. Vyöddale, Vindelns kommun har under 2020 startat upp samrådsgrupp.  Genom representationen i samrådsgrupperna driver vi frågor som rör det umesamiska språket och kulturen.

Álgguogåhtie ingår också i det samiska samrådsorganet med Region Västerbotten.

Vi har dessutom funnits representerade vid konferenser och möten.

Ortnamn

Trots ihärdigt arbete över tid ligger det felaktig information angående umesamiska ortnamn ute på Sametingets hemsida. Där ligger en lista på sydsamiska ortnamn med de umesamiska ortnamnen med, presenterade som att de vore en underkategori av sydsamiska. Álgguogåhtie har genom telefonsamtal och mejl försök få till stånd ändring på detta. Än är vi inte i mål men vi skönjer viss ljusning.

Remissvar

Álgguogåhtie har skrivit ett yttrande angående behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

Ekonomi

Álgguogåhties verksamhet har under 2020 finansierats med bidrag från Sametinget och projektmedel från ISOF och Arctic Indiginous Fund.

Ekonomin redovisas separat i Balans och Resultatrapport för 2020.

Slutord

2020 har varit ett år som i allt har präglats av coronapandemin. Arbete har lagt på att hitta digitala lösningar och på att hitta möjligheter att ha verksamhet som följer rådande rekommendationer. Rekommendationerna har ändrats över tid. Ibland med mycket kort varsel. Styrelsen har ställt om till digitalt arbete hellre än att ställa in. En del har inte gått att genomföra så då har vi fått skjuta på framtiden. Ett exempel på det är appen för yngre barn. Arbete har också lagts ner på sådant som inte är så synligt, dock viktigt så som skrivelser och påverkansarbete. Informella samtal och kontakter är en betydelsefull del i föreningens arbete.

Mars 2021

Styrelsen för Álgguogåhtie