VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019


Förtroendevalda 2019

Styrelsens sammansättning 

Lena Axelsson Westergren, ordförande, vald 2019-05-19 för två år.

Sophia Rehnfjell, vice ordförande, vald 2019-05-19 för två år.

Sara-Helén Persson, sekreterare, vald 2019-05-13 för två år.

Cecilia Önnhall, ledamot, vald 2019-05-19 för ett år

Daniel Barruk, ledamot, vald 2018-05-19 för två år

Styrelsen konstituerade sig 2019-05-19 då vice ordförande och sekreterare utsågs.

Styrelsen utsåg 2014-05-24 Anneli Alenius till kassör, för att på uppdrag från styrelsen sköta föreningens ekonomiska förvaltning tills vidare.

Revisorer år 2019

Ordinarie: Vanja Ingvarsson för ett år. Ersättare: Harriet Österlund för ett år.

Valberedning år 2019

Thomas Lindblad, sammankallande och Gunnel Rönér Douhan, båda för ett år.

Information

Informationen inom föreningen har huvudsakligen spridits via mejl, hemsidan (www.umesamiska.nu), Facebook och Instagram. En del information och inbjudningar till arrangemang har också gått i ut till dem som lämnat föreningen sin e-postadress. 

Medlemsantal

Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 104 medlemmar. Antalet medlemmar ökar. Det är mycket glädjande!

Möten och arrangemang

Årsmötet hölls i Suorssá, Sorsele lördagen den 19 maj 2019

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden: 

Styrelsen konstituerade sig den 19 maj 2020.

Under tiden 1 januari – 2 juni 2020 har styrelsen haft 8 protokollförda möten.

Verksamhet under år 2019

Álgguogåhties styrelse har lagt fokus på att söka pengar för och för att anordna språkbad i umesamiska. Utöver detta har vi arbetat med att synliggöra språket, dess ställning och behov. Vi har deltagit i olika sammanhang där vi verkat för föreningen och utövat påverkansarbete gentemot andra aktörer. Vi har skrivit skrivelser till utbildningsminister Anna Ekström, statsminister Stefan Löfvén och Giällagalddijes chef Marko Marjomaa. 

Med respektfullt tyst deltagande närvarade Álgguogåhtie vid Máhtsatiebmie likttemijne Återbördande i försoning den 9 augusti i Likssjuo. 

Styrelsen har i samråd med berörda personer upprättat en kontaktlista över de personer som kan tänkas åta sig översättningsarbete.

Vägledande för styrelsens arbete har varit den verksamhetsplan som årsmötet 2016 fastställde och dokumentet med fokusområden som årsmötet 2019 fastställde.

Språkarbete

Möte med språkcentrum och tjänsteman från Sametinget

Álgguogåhtie efterfrågade och fick till stånd ett möte med representanter för språkcentrum och tjänsteman från Sametinget. I mötet förde tre stycken styrelseledamöter från Álgguogåhtie föreningens talan. Under mötet framfördes bl.a. att umesamiskan har behov som övriga varieteter inte har och behöver därför insatser som matchar behoven. Föreningen efterlyste en språkdag för att inventera nuläge och behov och identifiera vilka insatser som behövs.  Detta tog övriga deltagare till sig och skulle jobba vidare utifrån. Under mötet visade vi på att det fanns felaktig information rörande ortnamn på Sametingets hemsida. En stark uppmaning om att rätta till felaktigheterna framfördes. 

Språkkonferens 

November 2019 var Álgguogåhtie inbjuden till en språkkonferens under två dagar som hölls i Luleå. Den anordnades av Sametinget och språkcentrum. Alla samiska språk fanns representerade. Under dessa dagar arbetade deltagarna med att identifiera nuläge och insatser som behövs för varje språks fortlevnad och utveckling. Bland de insatser som krävs för att umesamiskan ska utvecklas finns verbbok och grammatikbok. Ett umesamiskt språk- och kulturcentrum i umesamiskt område med anställda språkkonsulenter som har riktat uppdrag mot det umesamiska krävs också. En lista med insatser som krävs upprättades. Denna framfördes under konferensen och skickades också in skriftligt. 

Under konferensen fick deltagarna också till sig berättelser om hur urfolk i andra delar av världen arbetar för att stärka sina språk. 

Kommunikation

Hemsida

Styrelsen har arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. Kallelse och handlingar till årsmötet 2019 låg ute där och kallelse och handlingar till årsmötet 2020 ligger där.

Sociala medier

Álgguogåhtie har ett konto på Instagram med 135 st följare.

Vi har också en sida på facebook med 160 följare. Båda dessa har fått utökat antal följare under året. Via dessa kan följare vara med och interagera med varandra och med styrelsen. 

Media

Tidningen Samefolket hade flera artiklar och reportage som handlar om umesamiska i  numret som kom ut 26 april 2019.

Utbildning

Giällabiessie

Under 2019 anordnade Álgguogåhtie två språkbad.  Ett i Suorssá  och ett i Árviesjávrrie. Språkbaden riktade sig främst till barnfamiljer men även andra deltagare fanns med och uppskattade upplägget. Ett trettiotal deltog under varje språkbad. Bland deltagarna fanns både de som var nybörjare och de som tidigare varit med. I anslutning till det giällabiessie som hölls i Sourssá anordnades ett giällakafé. Årsmötet hölls direkt efter avslutat giällabiessie.

Styrelsen har aktivt sökt medel från Region Västerbotten, Arctic Indiginous Fund, ISOF, Sametinget och Sorsele kommun. Álgguogåhtie har blivit beviljat medel från ISOF, Arctic Indiginous Fund och Sorsele kommun. I och med detta kommer arbetet med språkbad att fortsätta under 2020. 

App för yngre barn

Álgguogåhtie har under året påbörjat arbetet med att ta fram en app för yngre barn.  

Samhällsmedverkan

Samverkan

Álgguogåhtie ingår i de samiska samrådsgrupperna med Ubmeje, Umeå kommun, Likssjuo, Lycksele kommun, och Lusspie, Storuman kommun. Genom representationen i samrådsgrupperna driver vi frågor som rör det umesamiska språket och kulturen. 

Álgguogåhtie ingår också i det samiska samrådsorganet med Region Västerbotten.

Vi har dessutom funnits representerade vid konferenser och möten. 

Ortnamn

Trots ihärdigt arbete över tid ligger det felaktig information angående umesamiska ortnamn ute på Sametingets hemsida. Där ligger en lista på sydsamiska ortnamn med de umesamiska ortnamnen med, presenterade som att de vore en underkategori av sydsamiska.  Vid möten och under språkkonferensen krävde Álgguogåhtie att ortnamnen ska rättas till. 

Remissvar

Álgguogåhtie har skrivit ett yttrande angående Sametingets idrottspolitiska program. Vi har också skrivit ett yttrande angående kulturdepartementets remiss ang. samiskt språkcentrum.

Ekonomi

Álgguogåhties verksamhet har under 2019 finansierats med bidrag från Sametinget och projektmedel från ISOF och Arctic Indiginous Fund och Sorsele kommun. 

Ekonomin redovisas separat i Balans och Resultatrapport för 2019.

Slutord

2019 har varit ett år som krävt mycket energi. Arbete har lagts ner på sådant som inte är så synligt, dock viktigt så som skrivelser och påverkansarbete.

Under våren fick vi en glädjande nyhet. Vi fick stor utdelning på den ansökan vi blivit anmodade att skicka in till Arctic Indiginous Fund.  Tack vare draghjälp och hjälp med formuleringar från representant för fonden fick vi ut större bidrag än det vi först sökt.

Mycket glädjande är att den nybörjarkurs som Samernas utbildningscentrum anordnade under hösten fylldes till sista plats. Alla som anmält sig fick inte plats. 

Informella samtal och kontakter är en betydelsefull del i föreningens arbete. Styrelsen har haft två fysiska möten varav det ena var en del i en hel arbetsdag. Styrelsen har lagt arbete på att utveckla strukturer rörande styrelsearbetet. Här kan upprättande av årshjul och förslag till värdegrund nämnas.

Mars 2020

Styrelsen för Álgguogåhtie

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *