Välkommen till föreningens årsmöte i Likssjuo den 23 april

Medlemmar i Álgguogåhtie kallas härmed till årsmöte 2016.

TID:        Lördagen den 23 april 2016  klockan 13.00 —

PLATS: Skogsmuseet, Likssjuo/Lycksele

Ärenden

1     Årsmötet öppnas
2     Fastställande av röstlängd
3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4     Val av protokolljusterare och rösträknare
5     Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
6     Fastställande av dagordning
7     Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
8     Styrelsens ekonomiska redovisning, dvs årsbokslut för 2015
9     Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015
10   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015
11   Fastställande av medlemsavgifter för 2017
12   Styrelsens förslag till ändring av stadgar för Álgguogåhtie. Slutligt beslut
13   Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och i rätt tid   inkomna medlemsförslag
14   Val av

  • Ordförande för två år
  • Tre ledamöter för två år
  • En revisor med en ersättare för ett år
  • Valberedning, varav en sammankallande för ett år

15  Eventuella fyllnadsval
16   Övriga frågor

Observera p12 Förslag till ändring av stadgarna

Buerestbåhtieme!

Ni är alla mycket välkomna!
Som vanligt bjuder Álgguogåhtie mötesdeltagarna på fika.

Styrelsen

Påminnelse om årets medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för i år 2016. Medlemsavgiften sätts in på Álgguogåhties bankgiro nr 689-8720.

Enskild medlem: 100 kr. Familj: 175 kr. Uppge namn på dem, som ni betalar för så är ni medlemmar.

Har ni redan betalat medlemsavgiften kan ni bortse från denna påminnelse.

OBS! Rösträtt på årsmötet har den, som betalat medlemsavgiften för detta år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *