Årsmöte 2019

Välkommen till årsmöte söndag den 19/5 2019 kl 13.00 i Sorsele på Samien Sijjie!
Kallelse och handlingar publiceras här.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

TID:  Söndagen den 2019-05-19  kl 13.00

PLATS:  Samien sijjie, Suorssá, Sorsele

Samma helg som årsmötet hålls, genomförs ett språkbad.  Inbjudan till detta kommer att läggas ut på www.umesamiska.nu.  Där kommer också möteshandlingar att finnas en vecka före årsmötet.

Ärenden

1     Årsmötet öppnas

2     Fastställande av röstlängd

3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4     Val av protokolljusterare och rösträknare

5     Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt

6     Fastställande av dagordning

7     Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

8     Styrelsens ekonomiska redovisning, dvs balans- och resultatrapport för 2018

9     Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

10   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

11   Fastställande av medlemsavgifter för 2020

12   Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och i rätt tid inkomna medlemsförslag

13   Val av

  • Ordförande
  • Ledamöter
  • En revisor med en ersättare för ett år
  • Valberedning, varav en sammankallande för ett år

14  Eventuella fyllnadsval

15   Övriga frågor

Buerestbåhtieme!

Ni är alla mycket välkomna!

Som vanligt bjuder Álgguogåhtie mötesdeltagarna på fika.

Styrelsen

Påminnelse om årets medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för i år 2018. Medlemsavgiften sätts in på Álgguogåhties bankgiro nr 689-8720. Enskild medlem: 100 kr. Familj: 175 kr. Uppge namn på dem, som ni betalar för så är ni medlemmar.

Har ni redan betalat medlemsavgiften kan ni bortse från denna påminnelse.

OBS! Rösträtt på årsmötet har den, som betalat medlemsavgiften för detta år.